FrontPage

Adafruit_ILI9341のメソッド

独自のメソッド

begin(void)
setAddrWindow(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1)
pushColor(uint16_t color)
setRotation(uint8_t r)
color565(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)

親クラスのメソッド


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-11-07 (火) 16:58:54 (2349d)