#author("2018-11-19T15:02:54+09:00","default:nari","nari")
#author("2018-11-19T15:03:04+09:00","default:nari","nari")
[[FrontPage]]

* HSRP-FANB技術情報 [#mb42878f]

ラズベリーパイ・ファン基板 HSRP-FANBの技術情報を掲載しています。

- 県連ページ: [[HSRP-FANB使用説明書]]
- 関連ページ: [[HSRP-FANB使用説明書]]

** 接続 [#q5a2ad50]

- [[HSRP-FANB接続表:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s9pBcj8zD2-7yZeSk6k7M2n4A2l6Tr5fmGs0PIFX2pg/edit?usp=sharing]]

** 部品表 [#x48f2a33]

- [[HSRP-FANB部品表:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rP1HpNcaHajRo8JHyOg7Ui0M3pvx9I4TbbDmucJbQJQ/edit?usp=sharing]]

** 回路図 [#hd5300df]

- pdf:&ref(./v365b1.pdf);
#ref(./v365b1.png,80%)

** 外形図 [#e64c230f]

- pdf:&ref(./v365b1-gaikei.pdf);
#ref(./v365b1-gaikei.png,50%)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS